Algemene voorwaarden Glowy Skin Clinic

1.       Algemeen

 Ondergenoemde voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Glowy Skin Clinic en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

 2. Inspanningen schoonheidssalon

• De medewerkers van Glowy Skin Clinic zullen alle behandelingen naar hun beste inzicht en eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

• Glowy Skin Clinic zal voor zover dit mogelijk is, de cliënt altijd inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling.

 • Indien er een fruitzuurpeeling uitgevoerd wordt, ontvangt de cliënt vóórafgaand aan deze behandeling in de schoonheidssalon mondeling en schriftelijk informatie over de behandeling (en eventuele gevolgen bij het niet opvolgen van professioneel advies voor verdere thuisverzorging) en krijgt de cliënt een formulier aangereikt dat ondertekend dient te worden voor akkoord. • Cliënten jonger dan 18 jaar oud worden in de schoonheidssalon alléén behandeld voor acne behandelingen of losse behandelingen zoals harsen, verven en epileren van wenkbrauwen, wimpers en bovenlip. Acne behandelingen bij cliënten jonger dan 18 jaar worden alleen uitgevoerd na schriftelijke toestemming van een ouder/voogd.

 

 3. Afspraken

• De cliënt dient een verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur vóórafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50% van het bedrag van de afgesproken behandeling in rekening brengen. Kleine behandelingen zoals epileren, verven en harsen worden voor 100% in rekening gebracht. Annuleren van afspraken kan telefonisch of per Whatsapp/sms.

 • Indien de cliënt meer dan 5 minuten te laat komt voor een afspraak, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

 • Bij meer dan 15 minuten te laat komen mag de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen.

• Glowy Skin Clinic zelf dient ook verhindering voor een afspraak met een cliënt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 24 uur vóórafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden door middel van telefonisch contact of middels Whatsapp/sms. Urgente situaties of ziekte kunnen hierbij voor een uitzondering zorgen.

 

 4. Betaling

• Glowy Skin Clinic vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en folders en vermeldt de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt, indien hier naar gevraagd wordt.

• Alle getoonde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

• Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pintransactie of contant te voldoen. Hier worden geen uitzonderingen voor gemaakt.

• Indien u een reeks kuurbehandelingen boekt, dient het bedrag van de desbetreffende kuur in één keer betaald te worden via pintransactie of contant in verband met de bijbehorende producten die u er gratis bij krijgt. Op geen enkele kuurbehandeling of andere behandeling geldt een geld terug garantie.

• Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

• Cadeaubonnen mogen bij een restbedrag in meerdere keren gebruikt worden.

• Cadeaubonnen (papier) zijn tot één jaar na uitgifte geldig.

 • Indien op de cadeaubon een bepaalde behandeling in plaats van een bedrag staat vermeldt, is de cadeaubon alleen voor de desbetreffende behandeling geldig. Er kan in dit geval géén andere behandeling mee betaald worden.

 

5. Persoonsgegevens en privacy

• De cliënt voorziet de schoonheidssalon bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. • Glowy Skin Clinic neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar computersysteem.

• Glowy Skin Clinic behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

• De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

• Meer hierover kunt u terugvinden in de Privacyverklaring.

 

6. Geheimhouding

• De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft besproken tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

• Geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 7. Aansprakelijkheid

 • Glowy Skin Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

• Glowy Skin Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 • Glowy Skin Clinic is niet aansprakelijk voor eventuele verkeersovertredingen naar aanleiding van het incorrect parkeren van een auto, scooter, fiets of ander voertuig.

 • Glowy Skin Clinic is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel van de cliënt door eigen toedoen in de schoonheidssalon (struikelen, uitglijden etc.), mits bewezen kan worden dat dit is gebeurd naar aanleiding van gevaarlijke situaties in de salon. Denk hierbij aan een kabel die in het gangpad ligt of een natte vloer.

• Glowy Skin Clinic is niet aansprakelijk voor eventuele (allergische) huidreacties naar aanleiding van een behandeling in de schoonheidssalon of het thuisgebruik van producten die in de schoonheidssalon zijn gekocht.

• Glowy Skin Clinic is niet aansprakelijk voor eventuele ‘frosting/ coagulatie’ naar aanleiding van een fruitzuurpeeling (frosting = wit uitgeslagen plekken op de huid die gaan vervellen). Iedere huid is anders en reageert anders op een fruitzuurpeeling, dit is (vaak) niet te voorspellen. Frosting trekt wel weer weg, maar omdat het mogelijk kan ontstaan is het niet aan te raden een fruitzuurpeeling te doen vlak voordat u bijvoorbeeld een belangrijk evenement heeft.

• Glowy Skin Clinic is niet aansprakelijk voor eventuele zonschade aan de huid ter gevolg van het niet opvolgen van professioneel advies in combinatie met fruitzuurbehandelingen. Het blootstellen aan uv-licht na behandeling met fruitzuren raadt Glowy Skin Clinic u ten strengste af, zelfs als u een SPF zonnefactor gebruikt.

 

1.       Garantie

• De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) na aankoop garantie op producten die in de schoonheidssalon zijn gekocht. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt het product in combinatie met andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zowel mondeling als beschreven op het etiket van een product, niet heeft opgevolgd.

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekocht product of over een behandeling, geldt er géén geld terug garantie. De situatie wordt dan besproken tussen schoonheidsspecialiste en cliënt en er wordt samen naar een redelijke oplossing gezocht.

 

2.       Beschadiging en diefstal

·         Glowy Skin Clinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Glowy Skin Clinic meldt diefstal altijd bij de politie.

 

3.       Klachten

·        Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Glowy Skin Clinic ten naam van Sammy van de Laarschot. Glowy Skin Clinic dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidsspecialiste en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 

4.       Behoorlijk gedrag

 De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Glowy Skin Clinic het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

 

5.       Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 

September 2022